Algemene voorwaarden toepasselijk op de verhuring van vakantiewoningen aan de Belgische Kust CIB - Confederatie van Immobiliënberoepen van België

Artikel 1
Deze algemene voorwaarden regelen de verhouding tussen de
verhuurders van gemeubileerde woningen, de immobiliënkantoren
en de huurders.

Artikel 2
De overeenkomst tussen verhuurder en immobiliënkantoor bestaat
in een huur van werk, namelijk het tehuurstellen en zoeken van
een huurder. Hiertoe mag het immobiliënkantoor borden en
affiches plaatsen, voor zover de verhuurder het hiermede eens is
en de basisakte of het reglement van inwendige orde in het
gebouw het niet verbieden. Tevens zijn volgende opdrachten
hierin begrepen: het onthaal van de huurder, het laten
schoonmaken van de woning indien zulks met de verhuurder
overeengekomen is, het controleren van de meters, tenzij een
forfaitair bedrag wordt aangerekend voor het verbruik van water,
gas, elektriciteit en verwarming.
De taak van het immobiliënkantoor omvat noch het opmaken en
controleren van de inventaris, noch een staat van bevinding van
de woning, tenzij een afzonderlijke overeenkomst met
afzonderlijke bezoldiging afgesloten werd. Indien een huurder
wordt gevonden treedt het immobiliënkantoor ook op als
mandatans van de verhuurder. Het mandaat behelst het stellen
van de volgende rechtshandelingefl: het verhuren van de
vakantiewoning, het innen van de huurprijs op de wijze
omschreven in artikel 7, het innen van een waarborgsom tot
dekking van de verplichtingen van de huurder op de wijze
omschreven in artikel 8.
Deze handelingen worden verricht in naam en voor rekening van
de verhuurder. Wanneer het kantoor de naam van de verhuurder
niet vermeldt, zijn de regels inzake commissie van toepassing en
is het immobiliênkantoor gehouden tot het vervullen van alle
verplichtingen die uit het verhuurcontract voortvloeien.

Artikel 3
De opdracht aan het immobiliënkantoor kan exclusief of niet-
exclusief zijn. De duurtijd van de exclusieve opdracht wordt steeds
schriftelijk gespecificeerd. Wanneer de verhuurder tijdens de
duurtijd van de exclusieve opdracht zelf of door een derde
verhuurt zal hij gehouden zijn het commissieloon te betalen en
een forfaitaire schadevergoeding van € 50,00. In geval van niet-
exclusieve opdrachten gaat de verhuurder de verbintenis aan de
afgesloten verhunngen zo spoedig mogelijk aan het
immobiliënkantoor kenbaar te maken. Wanneer door de
nalatigheid van de verhuurder een dubbele verhuring ontstaat, zal
hij gehouden zijn de volledige schade aan de huurder te
vergoeden en dit op de wijze bepaald in artikel 10.

Artikel 4
De verhuurder mag zelf of door een derde niet met de huurder,
door het immobiliënkantoor aangebracht, onderhandelen met de
bedoeling nieuwe verhuringen af te sluiten, gedurende een periode
van vijf jaar te rekenen vanaf het einde van de aan het
immobiliënkantoor gegeven opdracht. lngeval hij dit toch doet blijft
het commissieloon op de eventueel afgesloten verhuiingen
verschuldigd. Er zal bovendien een forfaitaire schadevergoeding
van €50,00 geëist worden.

Artikel 5
Het immobiliënkantoor mag de voorwerpen die noodzakelijk zijn
voor het ongestoord en normaal genot van de woning laten
schoonmaken, herstellen en vervangen. Het immobrlienkantoOr
mag die kosten afhouden van de aan de verhuurder verschuldigde
bedragen. Indien het normaal genot niet kan verzekerd worden,
mag het immobiliënkantoor beslissen de huurder in een andere
woning onder te brengen.

Artikel 6
Het immobiliënkantoor zal tegen het einde van het jaar een
gedetailleerde rekening voorleggen aan de verhuurder. Intussen
mag de verhuurder wel voorschotten vragen.

Artikel 7
De vakantiewoning kan enkel gereserveerd worden door de betaling
van een voorschot dat 50% bedraagt van de totale huurprijs. Het
saldo van de huurprijs en de aanvullende kosten moeten betaald
worden 15 dagen vc5or de aanvangsdatum van de huur.
Artikel 8
Op de voorziene betalingsdatum moet tevens een waarborgsom
betaald worden. De waarborg wordt terugbetaald binnen de twee
maand na het vertrek van de huurder, indien hij aan al zijn
verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 9
Als de huurder niet op tijd het saldo betaalt, zal het
immobiliënkantoor het recht hebben de woning verder te verhuren.
Indien dit effectief gebeurt, zal de eerste huurder het verschil in
opbrengst + cornmissieloon van 15% + B.T.W. op de herverhunng
aan het immobiliënkantoor moeten betalen. Kan de woning niet
meer opnieuw verhuurd worden, dan blijft de huurder het volledige
saldo aan de verhuurder verschuldigd. De huurder is geen
schadevergoeding verschuldigd (noch voorschot, noch verschil in
opbrengst, noch commissieloon), wanneer het gehuurde goed niet
kan betrokken worden wegens het overlijden van een lid van zijn
gezin. Wanneer de huurder zelf ovedijdt, zijn de erfgenamen tot
genertei betaling gehouden.

Artikel 10
In geval van dubbele verhuring te wijten aan het
immobiliënkantoor, betaalt dit de gestorte sommen aan de huurder
terug, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van
€ 75,00

Artikel 11
De huurder heeft de schriftelijke toestemming van de verhuurder of
het immobiliënkantoor nodig cm onder te verhuren en dieren in de
woning binnen te brengen.

Artikel 12
De huurder moet van het gehuurde goed gebruik maken als een
goed huisvader. Dit betekent o.m. dat de voorwerpen die deel
uitmaken van de huisraad niet mogen verplaatst worden, dat het
huishoudelijk reglement moet gerespecteerd worden, dat de
huurder bij vertrek de woning moet schoonmaken (bij ingebreke
blijven zullen de kosten voor schoonmaken van de waarborgsom
afgehouden worden) en dat beschadigingen onmiddellijk aan het
immobiliënkaritoor moeten gemeld worden. Het aantal personen
dat de woning mag betrekken wordt bepaald, hetzij door het aantal
bedden, hetzij door formele aanduiding.

Artikel 13
De huurder moet door bemiddeling van het immobiliënkafltoor het
huurrisico verzekeren tegen brand, waterschade en glasbraak.

Artikel 14
In de woningen waar een inventaris bestaat, is de huurder
gehouden de juistheid ervan na te gaan en zijn opmerkingen
schriftelijk bekend te maken binnen de 24 uur. Hetzelfde geldt voor
de netheid van de woning.

Artikel 15
Om verdere verhuring mogelijk te maken mag de huurder de
borden en affiches niet wegnemen en moet hij bezoek van het
immobiliënkantoor toelaten dagelijks van 10 tot 12 uur en van 14
tot 18 uur.

Artikel 16
Het in ontvangst nemen en het terugbezorgen van de sleutels, kan
enkel geschieden tijdens de openingsuren van het kantoor.

Artikel 17
In uitvoering van artikel 30 van de Plichtenleer van het BIV
(Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars) zal de vastgoed-
makelaar de door de verhuurder opgegeven huurprijs verhogen
met een aan de vastgoedmakelaar door de huurder verschuldigde
commissie.
Deze huurprijsverhoging zal in voorkomend geval ook de
aanvullende verhunngsprestaties dekken zoals verzekeringen,
water- en energieverbruik, schoonmaak, taksen, enz.
De vastgoedmakelaar zal in al zijn aankondigingen en publicaties
steeds ondubbelzinnig vermelden welke diensten en leveringen
begrepen zijn in de prijs die de huurder zal betalen.